Terms & Conditions - Global Medics
8403
page-template,page-template-full_width_no_footer,page-template-full_width_no_footer-php,page,page-id-8403,cookies-not-set,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-3.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
Global Medics > Terms & Conditions

Terms & Conditions

Door het plaatsen van een opdracht of bestelling aanvaardt de klant hierna vermelde voorwaarden:

 

 1. Elke klacht moet om geldig te zijn bij aangetekend schrijven gebeuren binnen de vijf dagen na levering der goederen of de uitvoering der opdrachten, of ook na ontvangst der facturen. Zoniet is deze waardeloos.  Dit tenzij een afleveringsbon voor aanvaarding zonder voorbehoud is getekend waarna geen klacht meer geldig is tenzij voor verborgen gebreken.
 2. Elk geval van overmacht ontlast de verkopen/aannemer van zijn verantwoordelijkheid inzake naleving zijner verbintenissen.
 3. Twee verschillende prijsoffertes zijn ook twee verschillende werken en mogen niet bij eventuele betwisting aan elkaar gekoppeld worden.
 4. Elke betwisting valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Hasselt.
 5. Alle offertes zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
 6. Onze offertes, evenals alle mondelinge contracten zijn vrijblijvend. De overeenkomst wordt pas gesloten beschouwd bij ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van onze offertes en mist betaling door de klant van een voorschot dat behoudens andersluidende overeenkomst wordt vastgesteld op 30% van de overeengekomen prijs.  Alleen de inhoud van onze offertes is voor ons bindend en bepaalt de voorwaarden van de overeenkomst.
 7. Onze studies, modellen, plannen, monsters en tekeningen blijven onze exclusieve eigendom waarbij de rechten op reproductie uitdrukkelijk zijn voorbehouden. Ze moeten op ons eerste verzoek worden teruggegeven en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of aan derden doorgegeven.  Zoniet zal er een schadevergoeding verschuldigd zijn.
 8. De voor levering en uitvoering vastgestelde termijnen gelden slechts ten titel van aanduiding. Zij gaan ten vroegste in op het ogenblik dat wij in het bezit zijn van alle voor de uitvoering nodige gegevens, waaronder de door de klant op zijn verantwoordelijkheid goedgekeurde installatieplannen.  Zij lopen nooit voor ontvangst van betaling van het overeengekomen voorschot.  Het overschrijden van termijnen, om welke reden dan ook, kan nooit aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.
 9. Het verkochte, geleverde of geinstalleerde materiaal blijft onze exclusieve eigendom tot onze facturen geheel betaald zijn. Ingeval van inbreuk op dit eigendomsrecht zal schadevergoeding verschuldigd zijn.  Alle risico’s betreffende het bedoelde materieel gaan vanaf de inbezitneming over op de klant.
 10. Elk geval van overmacht waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of definitief verhinderd wordt, schort onze verbintenissen op of bevrijdt ons ervan naargelang het geval. Dit geld ook voor de door ons verleende waarborg.
 11. Al onze facturen zijn contant betaalbaar. Niet-betaling op de vervaldag legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de verplichting ten laste van de klant een intrest op het nog verschuldigde bedrag te betalen tegen een jaarlijks percentage van 14% waarbij elke begonnen maand voor een hele maand telt. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn.  Ingeval de betaling niet als volgt binnen 15 dagen na het opzenden van een herinneringsschrijven is de schuldenaar gehouden tot het betalen van een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 75€.  Ingeval van vermindering van de solvabiliteit van de klant of van wijzigingen in zijn toestand, zoals overlijden, onbekwaamheid, wijziging van rechtspersoonlijkheid, bekendmaking van protesten, niet-betaling, gerechtelijk akkoord of faillissement, behouden wij ons het recht voor, van de klant de door ons geschikte waarborgen te eisen met het oog op de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, door middel van een eenvoudige betekening bij ter post aangetekende brief.